אנגלית-planning a research project

אנגלית-4 Point Bagrut Project - Careers Part 2

אנגלית-Module C written production Stand Up to Learn Part Two

אנגלית- COBE Part 3

אנגלית-Module C reading comprehension Stand Up to Learn Part One

Writing: A Hope, A Plan, or A Dream for the Future

MOUDLE E LISTENING carefully

Module C - Reading Comperehension: Healthier Choices

things i like to do

א��גלית חט"ע-Module E reading comprehension Do you know what you're eating? Part One

TheTreasure of Lemon brown- חלק 1

Module E - Reading Comperehension: A Global Classroom

אנגלית question types הבנת הנקרא

אנגלית הבנת הנקרא THINKING SKILLS גולדי יודלוויץ'

אנגלית Remote learning - good'better and the best 4 points

Module C - Making a Difference with Soap

אנגלית- COBE Part 2

1 2 : Writing: Describing a Person 3 and 4 pts

אנגלית Music from the heart module E

Moudle C -deep in thought אנגלית

Module C - Taking Responsbility for Their City

thank you mam by langston huges part 2 english 4 points

כפר סבא אנגלית reading for understanding

אנגלית The Price of Happiness

אנגלית-Module E written production Do you know what you're eating? Part Two

אנגלית - Module C - Getting money to study

אנגלית-Grandmother 3 or 4 point literature Part 1

אנגלית-4 Point Bagrut Project - Careers Part 1

The Power of Music Bagrut אנגלית module E

count that day lost אנגלית

אנגלית-Grandmother 3 or 4 point literature Part 2

Module E - vocab & understanding connectors and present perfect 4-5 יח"ל

אנגלית Module C - The Power of Laughter

thank you mam by langston huges english 4 points part 1

Module E - balance Listening and unseen אנגלית

אנגלית Reading comprehension for module E

אנגלית How to write a project during the covid - 19.

אנגלית- Lean on me-Zero and first conditional. כיתה יא.

אנגלית י,יא,יב

אנגלית - Organizing a project

אנגלית-COBE Part 1